ยินดีต้อนรับสู่...สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

สายตรงประธานสาขา
วิชาหลักสูตรและการสอน

 
 สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน

นักศึกษา

ส่งงาน Online


  กิจกรรมการเรียนการสอน
tree-T.gif    ตารางเรียน
tree-T.gif   ปฏิทิน
tree-T.gif    โครงการอบรม/สัมนา
 
animetion/m_first.gif การสอบวิทยานิพนธ ์
tree-T.gif   สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ
tree-T.gif  สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ
 

tree-T.gif ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
animetion/m_misc.gif รายชื่อหนังสือประจำห้องค้นคว้า


รวมบทคัดย่อ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 
  เพลงชุดหลักสูตรแห่งรัก 

 รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ เล่ม 1 ปีการศึกษา 2546 - 2550 
 

 


สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  47000 
โทรศัพท์/โทรสาร  042-970-033  E-mail :  curriculum@windowslive.com

 

นักศึกษารุ่นที่ 1 นักศึกษารุ่นที่ 2 นักศึกษารุ่นที่ 3 นักศึกษารุ่นที่ 4 นักศึกษารุ่นที่ 5 นักศึกษารุ่นที่ 6 นักศึกษารุ่นที่ 7 นักศึกษารุ่นที่ 8 นักศึกษารุ่นที่ 9 หน้าหลัก   หลักสูตร ปริญญาโท   หลักสูตร ปริญญาเอก คณาจารย์ บุคลากร