ยินดีต้อนรับสู่...สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ลำดับที่

ชื่อนักศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ดาวน์โหลด

1

นายอินโท  จันปุ่ม


การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ถิ่นรุ่งเรืองเมืองมุกดาหาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมุกดาลัย สำนักงานเขตพื้นที่มุกดาหาร

2

นายสวิสส์  คำศรี

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องเกมและการละเล่นพื้นบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3

 


3


นางสาวจิตรลดา  ทองอันตัง

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอกุสุมาลย์
จังหวัดสกลนค


4
นายสุดตา  ไตรยวงค์

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องการปลูกและการดูแลยางพารา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

5
นางดวงกมล  มหาโยธี

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง การทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2

6
พระณัฐพงษ์ ณฏฐโก (เปี้ยคำ)

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง พระธาตุพนม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1

7
นายกัยสิทธิ์  วงศ์จำปา

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวนครพนม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1

8
นายพนมไพร  อาจจันดา

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องรำลึกศึกษากะโซ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพะทาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2

9
นางศรีพระจันทร์ กุลชนะรงค์

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องจังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

10
นายนาวา  ศรีษะเนตร

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องการทำน้ำปลาจากปลาร้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1

11
นายสมพงษ์  บุญตาท้าว

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ป่าดงเมาและป่าดงคำกลาง
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองซน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต

12
นางสาววิมลมาศ  แสนมะฮุง

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง พระธาตุภูเพ็ก สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2

13
นางวิภาวดี  พรหมพันธุ์ใจ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  ยางพารา 
โรงเรียนบ้านนาต้อง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 3

14
นายขวัญเพชร  พลวงค์

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง แดนดินถิ่นบั้งไฟพญานาค  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านหนองหมู  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 3

15
นางอนัญญา  คูสกุล

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง เกลือสินเธาว์บ้านพระซอง  สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1

16
นางสาธกา  ศรีธนะ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษาเรื่องการเลื่อนไหวด้วยท่ารำโย้ยกลองเลง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3

17
นางสาวพัชรา  สิกขา

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ เรื่อง ฟ้อนดอกมันปลา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1, มกราคม 54


18
นายอนงค์  ราชรี

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง การนวดแผนไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าผาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, มกราคม 2554

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  47000 
โทรศัพท์/โทรสาร  042-970-033  E-mail :  curriculum@windowslive.com
บุคลากรคณาจารย์  หลักสูตร ปริญญาเอกหน้าหลัก หลักสูตร ปริญญาโท