สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
หน้าหลัก หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก คณาจารย์ บุคลากร หน้าหลัก หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก คณาจารย์ บุคลากร บุคลากร คณาจารย์ หลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาโท หน้าหลัก
หมวดการพัฒนาการเรียนการสอน

ลำดับที่

ชื่อนักศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ดาวน์โหลด

1

นายสุภาพ  ช่างสอน

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซินเนคติคส์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


2

นายพรมมา  ไชยะวงศ์

พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานการมัธยมศึกษา เมืองไกสอนพมวิหาน
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


3

นางปิยะดา  แก้วเวียงเดช

ผลการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 14


นางสาวกิตติยา  ผากงคำ

ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคมที่มีต่อความตระหนักในการรับใช้สังคม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโพนแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 35

นางวิลาวัณย์   แวงดีสอน

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และที่เรียนตามคู่มือครูของ สสวท.


6

นายมานิตย์  วงศ์ละคร

การนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3

7
นางสาวดวงเพชร  นาอุดม

การพัฒนากิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยการตอบสนองด้วยท่าทาง เกมและเพลง สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร

8
นายชัชวาล  แสงจักรวาฬ

ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือแบบผสมผสานการอ่านและการเขียน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

10
นางพิศมัย  อาแพงพันธ์

ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

11
นายคงศักดิ์  ทองอันตัง

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

12
นายสุรวุฒิ   สุริยนต์

แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในทศวรรษหน้า  พ.ศ. 2551-2560

13
นางสุวิภา  เอกพิมพ์

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบโครงงานคณิตศาสตร์ที่มีต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

14
นางกรรณิกา  คณานันท์

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ เมตาคอกนิชัน และเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

15
นางชัชฎาภรณ์  วิโย

ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ รายวิชา พระพุทธศาสนา ที่มีต่อความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

16
นางสาวมลฑา  ตุ้มอ่อน
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร
17
นางจินตนา  สุมาทัย
การพัฒนากิจกรรมการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
18
นางสาวมัลลิกา  โพธิ์ศรี
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
19
นางสมัย  ขจรโมทย์
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยบูรณาการทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
20
นางเพ็นนี  บุญอาษา

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ วัยรุ่นวัยวิกฤติ ตามทฤษฎีพหุปัญญา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

21
นางทองพิมพ์  นารถโคษา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีสตอรี่ไลน์ หน่วยชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
22
นายจิตติพงศ์  ปะกิระเนย์

การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยชุดกิจกรรมฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์กับการสอนปกติ

23
นายธเนศพล  เจริญราษฎร์

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร

24
นายศิวกร  สุวรรณไตรย์

การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ พฤติกรรมการกล้าแสดงออกทางความคิด และเจตคติต่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แนวคิดพหุสัมผัสและเทคนิคผังความคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

25
นางวิลาวัลย์  พ่ออามาตย์
ผลการจัดประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามแนวคาร์ล ออร์ฟ ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย
26
นางบุญมา  เชื้อกุลา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
27
นายสีสะหวาด  ไชยสมบัติ

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ช่างเชื่อมตามแนวคิดเมตาคอกนิชัน ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นกลาง
วิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

28
นางสาวไพวัล  ถาวร
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  เรื่องต้นไม้  โดยวิธีสตอรี่ไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
29
นางเปรมฤดี  จงรู้ธรรม
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ เรื่องสถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
30
นางสาวสุวิมล  ภูละคร

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติและความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3

 [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  47000 
โทรศัพท์/โทรสาร  042-970-033  E-mail :  curriculum@windowslive.com