สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
หน้าหลัก หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก คณาจารย์ บุคลากร
หมวดการพัฒนาการเรียนการสอน

ลำดับที่

ชื่อนักศึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ดาวน์โหลด

31
นางนิภาภรณ์  จันทรุณ

ผลของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ แบบอริยสัจ 4 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

32
นางวารี  ธนะคำดี

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน แบบสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการเรียนรู้  แบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการให้เหตุผล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

33
นางนภาพร  มูลสุวรรณ

ผลของการใช้กระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ ที่มีต่อความเข้าใจในการภาษาไทย และเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย 
และเจตคติต่อการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3

34
นางสาวสาวิตรี  ปารีพันธ์

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

35
นางชมภูนุช  ทนงค์

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ที่เน้นการเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต 
โดยใช้โปรแกรม THE GEOMETER’S SKETCHPAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

36
นางสาวลักขณา  เหง้าละคร

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT วิชาคอมพิวเตอร์  เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

37
นายพนาไพร  ทนงค์

ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และแฟ้มสะสมงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

38
นางอัญชลา  โชติวุฒิเดชา

ผลการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอคนิชันที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และความสามารถในเมตาคอคนิชันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

39
นางสาวจันทร์ฉาย  อุปพงษ์

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

40
นายขเจนศักดิ์  ไตรธิเลน

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการปฏิบัติ
เรื่อง การใช้อุปกรณ์และการต่อวงจรไฟฟ้า  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

41
นางวนิดา  หนุดตะแสง

การศึกษารายกรณีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีปัญหาในการอ่านและการเขียนภาษาไทย
โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1

42
นางสาวมิณฑกาญจน์  บุพศิริ

ผลการจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์โดยสอดแทรกกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

43
นางสิริพร  บุญกุศล

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา  สาระเศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2

44
พระมหาโชค  สมรฤทธิ์

ผลการใช้โปรแกรมฝึกการคิดแบบโยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

45
นายสถิต  นาคนาม

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

46
นางสาวจำลอง  ศรีมงคุณ

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนที่ใช้สิ่งช่วยมโนมติล่วงหน้า หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

47
นายอภิศักดิ์  อินทร์ตา

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยเทคนิคการสอนแบบแสดงการคิดเป็นถ้อยคำควบคู่กับการทำแผนผังสรุปโยง
เรื่องที่อ่าน  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5

48
นายเจษฎา  คะโยธา

ผลการใช้แบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

49
นางสาวกมลรัตน์    เทพิน

ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ตามกระบวนการแลกเปลี่ยนบทบาท  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

50
นางกมลวรรณ  จิตจักร์

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาโด่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

51
นางประเทือง  สุภาสอน

ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติที่มีต่อความสามารถทางภาษา และความเชื่อมั่นในตนเอง
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต 1

52
นางวารุณี  สืบชมภู

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2

53
นางนันทนา  ลีลาชัย

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

54
นางอโนมา  พัฒนะราช

การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต  1

55
นายทองปาน  ศรีอักเศษ

สภาพ ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3

56
นายมานพ  อุทรักษ์

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  โดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอคนิชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

57
นางสาวภักดี  บุญสุนีย์

ผลของการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการคิดออกเสียงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3

58
นายบุญเลิศ จันดีนุพาบ

การศึกษาสภาพ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษาแขวงสะหวันนะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

59
นางสาวอัจฉรา  สอนโห

ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4

60
นายสุขสันต์  หัตถสาร

ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะการทำงานกลุ่ม 
การเห็นคุณค่าในตนเอง  และเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 | [2] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  47000 
โทรศัพท์/โทรสาร  042-970-033  E-mail :  curriculum@windowslive.com